Podkarpackie Wodne Ochotnicze Pogootowie Ratunkowe
telefon alarmowy 607 299 255
1. Do zakresu działania Zarządu WOPR Podkarpackiego należy:
1) zwoływanie Zjazdu WOPR Podkarpackiego; 
2) realizacja programu i celów WOPR, oraz wykonywanie uchwał Zjazdu WOPR Podkarpackiego, 
3) określanie szczegółowych kierunków działania WOPR Podkarpackiego, 
4) uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, 
5) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
6) reprezentowanie WOPR Podkarpackiego zewnątrz, 
7) przyjmowanie oraz wykluczanie członków WOPR Podkarpackiego, 
8) prowadzenie ewidencji członków WOPR Podkarpackiego, 
9) powoływanie i rozwiązywanie opiniotwórczych zespołów lub komisji przedmiotowych. 
10) wnioskowanie o zawieszanie uchwał członków rzeczywistych jednostek terenowych, w razie ich sprzeczności z prawem, statutem oraz uchwałami władz wyższego szczebla, 
11) zarządzanie majątkiem WOPR Podkarpackiego, 
12) uchwalanie regulaminów WOPR Podkarpackiego 
13) zawieranie porozumień o współpracy z organami samorządowymi, administracji rządowej i władzami innych organizacji na szczeblu wojewódzkim, 
14) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
15) zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd Główny o nadanie przez Zjazd Krajowy godności członka honorowego, 
16) występowanie o nadawanie odznaczeń, 
17) składanie Zjazdowi WOPR Podkarpackiego sprawozdania ze swojej działalności, 
18) podejmowanie uchwał sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz WOPR. 
19) ustalanie zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Zjazd Podkarpackiego WOPR.
20) Zaciąganie zobowiązań, w tym majątkowych, w imieniu WOPR Podkarpackiego.Polecamy